Aum Mitraaye Namah

Aum Ravaye Namah
Aum Suryaaye NamahAum Bhanave Namah
Aum Khagaaye Namah
Aum Pooshne Namah
Aum Hiranyagarbhaaya Namah
Aum Mareetschaye Namah
Aum Adhityaaya Namah
Aum Savitre Namah
Aum Arkaaya Namah
Aum Baaskaraya Namah
Text Sonnengrußzurück